GM zespW dniach 5-7 kwietnia odbywał się etap wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Cedyni.

Udział wzięło 19 drużyn z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki pomocy organizacyjnej i finansowej współorganizatorów i sponsorów zostały przeprowadzane konkurencje teoretyczne i praktyczne, związane z uprawianiem turystyki.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować ten konkurs , a w szczególności Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Nadleśnictwom z Chojny i Mieszkowic, Bankowi Spółdzielczemu w Chojnie, Urzędowi Miasta w Cedyni, pracownikom Muzeum w Siekierkach i Gozdowicach.

Najlepsze drużyny 3-osobowe z poziomów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych wezmą udział w etapie centralnym turnieju w Augustowie.

Oczywiście życzymy im sukcesów w trudnej rywalizacji.

A oto wyniki, na które zapewne czekacie:

szkoły podstawowe            indywidualne    zespołowe

gimnazja                           indywidualne    zespołowe

szkoły ponadgimnazjalne    indywidualne   zespołowe

Archiwum

 

 Termin 5-7 kwietnia

Miejsce: SP Cedynia , Mieszka I 21

 

ABC

rozpoznawanie roślin

rozpoznawanie obiektów województwa

szacunkowe określanie odległości/wysokości

gra terenowa

 

Organizator: Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie (Regionalna Pracownia Krajoznawcza)
Kontakt: ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, tel.665 810 896, 91 5796645,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regulamin eliminacji wojewódzkich

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie informuje, że w dniach 5-7 kwietnia. w Cedyni odbędzie się finał wojewódzki XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK.

Współorganizatorami i sponsorami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szkoła Podstawowa w Cedyni, Urząd Miasta w Cedyni, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Nadleśnictwa w Chojnie i Mieszkowicach, Bank Spółdzielczy w Chojnie. Turniej objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W eliminacjach wojewódzkich OMTTK PTTK biorą udział 3-osobowe zespoły wraz z opiekunami wyłonione w eliminacjach oddziałowych w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Celem Turnieju jest:

- Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości

- Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku

- Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski

- Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki

Celem eliminacji wojewódzkich OMTTK jest wyłonienie trzech 3-osobowych zespołów - po jednym z każdej kategorii wiekowej, które będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale centralnym w Augustowie (województwo podlaskie).

Podczas eliminacji wojewódzkich zostaną przeprowadzone następujące konkurencje turniejowe:

1. część teoretyczna – konkurencja indywidualna (100 pkt) - test wiedzy obejmujący:

a) zagadnienia krajoznawcze (krajoznawstwo Polski, w tym w szczególności zakres województwa zachodniopomorskiego oraz podlaskiego)

b) zagadnienia turystyczne dotyczące tradycji, historii, zadań PTTK, zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak

c) zagadnienia topograficzne

d) zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

e) zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Łącznie do zdobycia przez drużynę jest 300 pkt turniejowych.

2. turystyczny rower (60 pkt)

W konkurencji udział biorą wszyscy członkowie zespołu. Oceniana jest precyzja pokonania rowerowego toru przeszkód, którego kształt i elementy opisano w załączniku do aktualnie obowiązującego Regulaminu OMTTK PTTK. Do pokonania będzie co najmniej 6 z następujących elementów (kolejność przypadkowa): start, meta, bramka, łezka, żmijka, , pochylnia, jazda na wprost, przenoszenie przedmiotu, rzut do celu.

3. turystyczny marsz na orientację (100 pkt)

Konkurencja odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi "Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK". Trasę uczestnicy pokonują drużynowo.

4. samarytanka (30 pkt) - praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy, konieczne jest posiadanie przez zespół apteczki, której zasoby będą potrzebne do realizacji zadań.

Konkurencja obejmuje zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w szkole, w domu, na szlaku. Oceniane są radzenie sobie w sytuacji stresowej i dobór działań ratunkowych.

5. turystyczne ABC - 4 konkurencje (4 x 20 pkt = 80 pkt) :

6. ocena odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK (max 30 pkt)

W konkurencji każdy z uczestników może uzyskać 10 pkt turniejowych, a więc zespół może mieć przyznane maksymalnie 30 pkt turniejowych.

Podstawą do przyznania punktów jest książeczka/i lub legitymacja/e potwierdzająca/e zdobycie

odznak/odznaki lub potwierdzenie z Oddziału PTTK. Brak takiego dokumentu/takich dokumentów uniemożliwia przyznanie punktów.

7. ocena uprawnień i odznak - konkurencja indywidualna, nie ma wpływu na klasyfikację zespołową

Uczestnik chcący wystartować w tej konkurencji zobowiązany jest dostarczyć legitymacje i książeczki potwierdzające posiadanie wszelkich uprawnień kadry PTTK oraz najwyższych stopni odznak turystycznych i regionalnych zdobytych w dowolnym terminie.

8. karta zespołu (0 pkt lub -20 pkt) (zał nr 5 Regulaminu OMTTK)

Powinna zawierać krótką prezentację opiekuna i uczestników oraz zdjęcie drużyny.

Literatura;  kanony krajoznawcze, szlak miejski w Szczecinie, zakres wiedzy szkolnej z zakresu historii, geografii, WOS

 

Świadczenia uczestników oraz opiekunów:

- nocleg w warunkach turystycznych - należy posiadać karimatę oraz śpiwór,

- obiad w piątek i w sobotę,

- potwierdzenie punktów na OTP i OInO,

- puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i uczestników.

Opiekun drużyny podczas otwarcia turnieju jest zobligowany do dostarczenia:

- oświadczenia uczestnika i rodziców (załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK) od każdego członka zespołu. Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem drużyny do rywalizacji.

Uwagi końcowe:

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu stwierdzającego tożsamość (np. legitymacja szkolna), zaś członkowie PTTK zobowiązani są do posiadania legitymacji członkowskiej z opłaconą tegoroczną składką, organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji tożsamości przed przystąpieniem do każdej z konkurencji turniejowej, odmowa poddania się kontroli jest równoznaczna z niemożnością przystąpienia do danej konkurencji przez danego uczestnika.

- każdy uczestnik powinien posiadać długopis, busolę, linijkę, cyrkiel oraz kątomierz, które są konieczne do uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach.

- uczestnicy startujący w indywidualnej konkurencji nr 7 są zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i odznak

- wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać karimaty oraz śpiwory

- opiekun odpowiada za swoich podopiecznych przez czas trwania Turnieju,

- uczestnik ponosi wszelkie opłaty za wyrządzone szkody podczas trwania Turnieju

- uczestnicy imprezy będący członkami PTTK i mający opłaconą tegoroczną składkę są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy nie zgłoszeni wcześniej do ubezpieczenia winni ubezpieczyć się we własnym zakresie

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy powinni posiadać odpowiedni strój oraz obuwie dostosowane do konkurencji odbywanych w terenie oraz zamienne w szkole

- koszty dojazdu na finał wojewódzki ponoszą uczestnicy bądź jednostka zgłaszająca. Dotyczy to również zwycięskich zespołów, które wezmą udział w finale centralnym OMTTK w Augustowie

HARMONOGRAM Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

szczegółowy plan wszystkich konkurencji zostanie przedstawiony podczas otwarcia turnieju

Piątek,

13׃00 przyjmowanie drużyn w Szkole i otwarcie turnieju

14׃00 - 17׃00 odprawa drużyn i drużynowy marsz na orientację

17׃00 – 17׃30 posiłek na stołówce (zapewnia organizator)

17׃30 – 19׃30 konkurencje turniejowe (testy: krajoznawstwo, I pomoc, ruch drogowy, topografia)

19׃30 – 20׃00 rozlokowanie w salach lekcyjnych

20׃00 - 20׃30 kolacja we własnym zakresie

Sobota,

do 7:00 cisza nocna

8:00 - 8:30 śniadanie

8׃30 – 9׃00 toaleta poranna

9:00 - 13:30 konkurencje turniejowe (samarytanka, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie obiektów, roślin, gra azymutowa, inne z ABC)

13:00 - 14:00 obiad

14:30 – 17:00 wycieczka krajoznawcza

18:30 - 20:30 piosenka przy ognisku

20:30 - 21:30 toaleta wieczorna

od 22:30 cisza nocna

Niedziela,

do 7:00 cisza nocna

8:00 - 8:30 śniadanie we własnym zakresie

8:30 - 9:30 sprzątanie i zdawanie pomieszczeń

10:00 - podsumowanie i zakończenie turnieju z udziałem zaproszonych gości

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy PTTK etap wojewódzki


……………………………..………….………………...............................................................

(imię i nazwisko rodzica(ów)/opiekuna prawnego)

………………………….….…………………............................................................................(miejscowość, data )

………………………………..…………..…...............................................................................(adres)

……………………………..……………..................................                                                 (telefon)

Oświadczenie uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że ja oraz moje dziecko – uczestnik eliminacji wojewódzkich XLVII OMTTK PTTK zaznajomiliśmy się z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK oraz z Regulaminem eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK 2019. Oświadczamy, iż stan zdrowia uczestnika pozwala na samodzielne wzięcie udziału w konkurencjach eliminacji wojewódzkich XLVII OMTTK PTTK .

Udział w eliminacjach oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………..

………….…………………………….........................................................................................w eliminacjach wojewódzkich XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK,

………..…………………………..................................(czytelny podpis uczestnika)

………..…………………………..................................(czytelny podpis rodzica(ów)/opiekuna prawnego)

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.), powyższe dane są zbierane przez Oddział PTTK w Szczecinie wyłącznie na potrzeby organizacji eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK.