Dorota przysłała zdjęcia z imprezy, dostępne pod linkiem

https://drive.google.com/drive/folders/0ByiNkvI0wYQ2Y0tlemdRTTJBakE?usp=sharing

wyniki SP

wyniki GM

wyniki SPG

Oddział Zachodniopomorski PTTK - Organizator etapu wojewódzkiego

XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)

Województwo zachodniopomorskie

termin  21-23 kwietnia 2017

miejsce - szkoła w Reptowie

 

 Dziękujemy naszym współorganizatorom i sponsorom , a w szczególności

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego   oraz Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

za pomoc w realizacji tak ważnego przedsięwzięcia dla edukacji młodzieży

i przyszłego rozwoju turystycznego Regionu.

 

 

 

UWAGA do konkursu - na wniosek opiekunów został zawężony zakres materiału w stosunku do wcześniejszych założeń - czytaj w zakładce zakres materiału

 

Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Instytucje, które nie chcą, by uczestnicy byli członkami PTTK, proszeni są o ich ubezpieczenie na czas trwania eliminacji, z powodu braku dodatkowych funduszy na ten cel.

Zapisy i przedłużenie legitymacji możliwe jest w naszym Oddziale , dla uczniów szkół podstawowych stosujemy specjalne zniżki.

Będzie możliwość wykupienia legitymacji również podczas pobytu w Reptowie - konieczne jest zdjęcie do legitymacji

Przypominam, że każdy zespół powinien dostarczyć kartę do kroniki - krótka informacja o zespole, uczestnikach i zdjęcie

Punktowane będą również zdobyte uprawnienia i odznaki - wskazane jest zabranie zweryfikowanych książeczek


Organizator: Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie (Regionalna Pracownia Krajoznawcza)
Kontakt: ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin, tel.665 810 896, 91 5796645,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Regulamin eliminacji wojewódzkich

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK

Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie informuje, że w dniach 21-23.04.2017 r. w Szkole Podstawowej w Reptowie odbędzie się finał wojewódzki XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK.

Współorganizatorami imprezy są: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Szkoła Podstawowa w Reptowie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Turniej objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

W eliminacjach wojewódzkich OMTTK PTTK biorą udział 3-osobowe zespoły wraz z opiekunami wyłonione w eliminacjach oddziałowych w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

Celem Turnieju jest:

- Poznawanie i popularyzowanie przez młodzież piękna Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości

- Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki, jako form aktywnego wypoczynku

- Promocja walorów krajoznawczych i turystycznych Polski

- Wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w zakresie krajoznawstwa i turystyki

Celem eliminacji wojewódzkich OMTTK jest wyłonienie trzech 3-osobowych zespołów - po jednym z każdej kategorii wiekowej, które będą reprezentować województwo zachodniopomorskie w finale centralnym w Rybniku (województwo śląskie).

Podczas eliminacji wojewódzkich zostaną przeprowadzone następujące konkurencje turniejowe:

1. część teoretyczna – konkurencja indywidualna (100 pkt) - test wiedzy obejmujący:

a) zagadnienia krajoznawcze (krajoznawstwo Polski, w tym w szczególności zakres województwa zachodniopomorskiego oraz pokarpackiego)

b) zagadnienia turystyczne dotyczące tradycji, historii, zadań PTTK, zasad uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak

c) zagadnienia topograficzne

d) zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym

e) zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy

Łącznie do zdobycia przez drużynę jest 300 pkt turniejowych.

2. turystyczny rower (60 pkt)

W konkurencji udział biorą wszyscy członkowie zespołu. Oceniana jest precyzja pokonania rowerowego toru przeszkód, którego kształt i elementy opisano w załączniku do aktualnie obowiązującego Regulaminu OMTTK PTTK. Do pokonania będzie co najmniej 6 z następujących elementów (kolejność przypadkowa): start, meta, bramka, łezka, żmijka, , pochylnia, jazda na wprost, przenoszenie przedmiotu, rzut do celu.

3. turystyczny marsz na orientację (100 pkt)

Konkurencja odbywa się zgodnie z aktualnie obowiązującymi "Zasadami punktacji i współzawodnictwa na turystycznych imprezach na orientację PTTK". Trasę uczestnicy pokonują drużynowo.

4. samarytanka (30 pkt) - praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy, konieczne jest posiadanie przez zespół apteczki, której zasoby będą potrzebne do realizacji zadań.

Konkurencja obejmuje zadania praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w szkole, w domu, na szlaku. Oceniane są radzenie sobie w sytuacji stresowej i dobór działań ratunkowych.

5. turystyczne ABC (4 x 20 pkt = 80 pkt) składające się z następujących konkurencji:

a) rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa zachodniopomorskiego

b) gra azymutowa

c) rozpoznawanie roślin

d) szacowanie wysokości i odległości w terenie

6. ocena odznak krajoznawczych i turystycznych PTTK (30 pkt)

W konkurencji każdy z uczestników może uzyskać 10 pkt turniejowych, a więc zespół może mieć przyznane maksymalnie 30 pkt turniejowych. Uczestnik może zdobyć:

a) 5 pkt, jeśli posiada dowolny stopień odznaki turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej,

b) 10 pkt, jeśli posiada co najmniej dwie odznaki, o których mowa w pkt a.

Podstawą do przyznania punktów jest książeczka/i lub legitymacja/e potwierdzająca/e zdobycie

odznak/odznaki. Brak takiego dokumentu/takich dokumentów uniemożliwia przyznanie punktów.

7. ocena uprawnień i odznak - konkurencja indywidualna, nie ma wpływu na klasyfikację zespołową

Uczestnik chcący wystartować w tej konkurencji zobowiązany jest dostarczyć legitymacje i książeczki potwierdzające posiadanie wszelkich uprawnień kadry PTTK oraz najwyższych stopni odznak turystycznych i regionalnych zdobytych w dowolnym terminie.

8. karta zespołu (0 pkt lub -20 pkt) (zał nr 5 Regulaminu OMTTK)

Powinna zawierać krótką prezentację opiekuna i uczestników oraz zdjęcie drużyny.

Literatura podana jest w zakresie materiału

 

Świadczenia uczestników oraz opiekunów:

- nocleg w warunkach turystycznych - należy posiadać karimatę oraz śpiwór,

- obiad w piątek i w sobotę,

- potwierdzenie punktów na OTP i OInO,

- puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn i uczestników.

Opiekun drużyny podczas otwarcia turnieju jest zobligowany do dostarczenia:

- oświadczenia uczestnika i rodziców (załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK) od każdego członka zespołu. W tym celu należy wydrukować i uzupełnić stronę 5 niniejszego regulaminu eliminacji wojewódzkich. Niewypełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem drużyny do rywalizacji.

Uwagi końcowe:

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania ważnego dowodu stwierdzającego tożsamość (np. legitymacja szkolna), zaś członkowie PTTK zobowiązani są do posiadania legitymacji członkowskiej z opłaconą tegoroczną składką, organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji tożsamości przed przystąpieniem do każdej z konkurencji turniejowej, odmowa poddania się kontroli jest równoznaczna z niemożnością przystąpienia do danej konkurencji przez danego uczestnika.

- każdy uczestnik powinien posiadać długopis, busolę, linijkę, cyrkiel oraz kątomierz, które są konieczne do uczestnictwa w poszczególnych konkurencjach.

- uczestnicy startujący w indywidualnej konkurencji nr 7 są zobowiązani do okazania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i odznak

- wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie powinni posiadać karimaty oraz śpiwory

- opiekun odpowiada za swoich podopiecznych przez czas trwania Turnieju,

- uczestnik ponosi wszelkie opłaty za wyrządzone szkody podczas trwania Turnieju

- uczestnicy imprezy będący członkami PTTK i mający opłaconą tegoroczną składkę są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, pozostali uczestnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, uczestnicy powinni posiadać odpowiedni strój oraz obuwie dostosowane do konkurencji odbywanych w terenie oraz zamienne w szkole

- koszty dojazdu na finał wojewódzki ponoszą uczestnicy bądź jednostka zgłaszająca. Dotyczy to również zwycięskich zespołów, które wezmą udział w finale centralnym OMTTK w Ustrzykach Dolnych.

HARMONOGRAM Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

szczegółowy plan wszystkich konkurencji zostanie przedstawiony podczas otwarcia turnieju

Piątek, 21.04.2017r.

13׃00 przyjmowanie drużyn w Szkole Podstawowej w Reptowie i otwarcie turnieju

14׃00 - 17׃00 odprawa drużyn i drużynowy marsz na orientację

17׃00 – 17׃30 posiłek na stołówce (zapewnia organizator)

17׃30 – 19׃30 konkurencje turniejowe (testy: krajoznawstwo, I pomoc, ruch drogowy, topografia)

19׃30 – 20׃00 rozlokowanie w salach lekcyjnych

20׃00 - 20׃30 kolacja we własnym zakresie (korzystanie ze stołówki szkolnej – wydanie herbaty)

Sobota, 22.04.2017 r.

do 7:00 cisza nocna

8:00 - 8:30 śniadanie

8׃30 – 9׃00 toaleta poranna

9:00 - 13:30 konkurencje turniejowe (samarytanka, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie obiektów, roślin, gra azymutowa, inne z ABC)

13:00 - 14:00 obiad

14:30 – 17:00 wycieczka krajoznawcza do Stargardu

18:30 - 20:30 piosenka przy ognisku

20:30 - 21:30 toaleta wieczorna

od 22:30 cisza nocna

Niedziela, 23.04.2017 r.

do 7:00 cisza nocna

8:00 - 8:30 śniadanie we własnym zakresie

8:30 - 9:30 sprzątanie i zdawanie pomieszczeń

10:00 - podsumowanie i zakończenie turnieju z udziałem zaproszonych gości

 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu OMTTK PTTK

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy Turnieju Turystyczno-Krajoznawczy PTTK etap wojewódzki Reptowo, 21-23.04.2017r.

……………………………..………….………………...............................................................(imię i nazwisko rodzica(ów)/opiekuna prawnego)

………………………….….…………………............................................................................(miejscowość, data )

………………………………..…………..…...............................................................................(adres)

……………………………..……………..................................                                                 (telefon)

Oświadczenie uczestnika i jego rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że ja oraz moje dziecko – uczestnik eliminacji wojewódzkich XLV OMTTK PTTK zaznajomiliśmy się z Regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK oraz z Regulaminem eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK 2017. Oświadczamy, iż stan zdrowia uczestnika pozwala na samodzielne wzięcie udziału w konkurencjach eliminacji wojewódzkich XLV OMTTK PTTK w Reptowie.

Udział w eliminacjach oznacza zgodę na powszechną publikację imienia, nazwiska, nazwy szkoły i miejscowości w protokole, listach uczestników, komunikatach końcowych, a także w informacjach prasowych.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………..

………….…………………………….........................................................................................w eliminacjach wojewódzkich XLV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK, odbywającym się w Reptowie w dniach 21-23.04.2017r.

………..…………………………..................................(czytelny podpis uczestnika)

………..…………………………..................................(czytelny podpis rodzica(ów)/opiekuna prawnego)

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883 z późn. zm.), powyższe dane są zbierane przez Oddział PTTK w Szczecinie wyłącznie na potrzeby organizacji eliminacji wojewódzkich OMTTK PTTK.